Minggu, 04 Januari 2015

Chatta Manavaka Vimana Gatha

Yu va datang, Pavaroma
Nu je su, Sakayamuni
Bhagavaka, Ta kicco
Para-gato balaviriya
Samangi, Tang sugatang
Saranatha, Mupemi

Ragavira Gamaneja
Ma so kang, Dhammamasan
Khatama pati kulang
Ma dhu rami, Mang pagu nang
Suvibhatang, Dhammamimang
Saranatha, Mupemi

Yat tha ca din na ma hap pha
Lamahu catususu
Ci su puri sa, Yu ge su
At tha ca pug - ga la dham ma
Dasate, Sanghamimang
Saranatha, Mupemi

Tidak ada komentar:

Posting Komentar